Algemene Voorwaarden

Door Potje Technologie B.V., geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 84112905, kantoorhoudend aan de Zuid Hollandlaan 7, 2596 AL Den Haag.

Publicatie datum: 20-02-2024

Wij verzoeken u de algemene voorwaarden zorgvuldig te lezen. Het gebruik van de Potje App en van de diensten die Potje via haar mobiele App aanbiedt is uitdrukkelijk op voorwaarde dat u deze voorwaarden voor de dienstverlening aanvaardt. Door gebruik te maken van deze App erkent u uw instemming met deze voorwaarden. Indien u geheel of gedeeltelijk niet akkoord gaat met deze voorwaarden dient u de App niet te gebruiken. Wij kunnen op een bepaald moment de voorwaarden wijzigen. De nieuwste voorwaarden zullen altijd op de website of in de App te vinden zijn of via een hyperlink onder uw aandacht gebracht worden. Van een wijziging wordt u in ieder geval op de hoogte gebracht. Door Potje na wijziging opnieuw te gebruiken, gaat u hiermee akkoord.

 

1.     Definities

In deze Algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

“Potje App (App)” is een service platform in de vorm van een Applicatie voor de smartphone die groepen helpt om samen te sparen.

“Een potje” is een digitale verzamelplaats waar personen alleen of gezamenlijk geld kunnen inbrengen voor een doel, dat wordt geproduceerd door de “App” als resultaat van een digitale geldoverdracht door de Koper(s) naar de “Merchant”.

“Merchant” is een natuurlijke persoon die de “App” en de daarin aangeboden diensten gebruikt met als doel geld te ontvangen en te besteden voor het beschreven doel. Deze wordt in de “App” aangeduid als penningmeester of geldbaas.

“Koper” is een natuurlijke persoon die de “App” en de daarin aangeboden diensten gebruikt met als doel een geld in te brengen voor “een potje”.

“Gebruiker” is een natuurlijke persoon die de “App” en de daarin aangeboden diensten gebruikt met als doel een geld in te brengen voor “een potje”. Dit kan zowel een “Merchant” als “Koper” zijn.

 

2.     Potje diensten

Potjes zijn verkrijgbaar via de Potje App, beschikbaar in de Google Play Store (voor Android) en in de App Store (voor Apple-Apparaten). Onze App maakt het mogelijk om geld digitaal over te maken om een doel te ondersteunen, met sociale stimulans om het sparen (in groepsverband) te vereenvoudigen. Met potje App kan een Gebruiker een potje openen na het aanmaken van een account, andere Gebruikers aan het potje toevoegen, financiële taken toevoegen en deze laten verrekenen middels iDeal of andere betaalmethodes. Het maximale wat een Merchant kan ontvangen is €3500 per enkele transactie en €20.000 in totaal, ongeacht de hoeveelheid potjes.

Potje mobiele App is een service platform, Potje is geen betalingsverwerker en Potje beheert geen fondsen. Potje maakt gebruik van de diensten van Online Payment Platform B.V., Deze organisatie heeft een vergunning als betaaldienstverlener van De Nederlandsche Bank (DNB). Daarnaast zijn zij gecertificeerd als C2C-aanbieder van iDeal. Dit allen om Potje Technologie B.V. bijbehorende financiële transacties te verwerken en het geld te beheren in een apart opgerichte stichting (Online Payments Foundation).

 

3.     Verboden gebruik

We moedigen Gebruikers aan om de App te gebruiken zoals bedoeld in artikel 2. Het gebruik van Potje voor het witwassen van geld of voor de handel of uitwisseling van illegale producten/diensten, voor drugs of wapens, voor producten/diensten die haat, geweld bevorderen , terrorisme, intimidatie of misbruik, voor gokdiensten of entertainmentproducten/diensten voor volwassenen is ten strengste verboden.

Potje Technologie B.V. behoudt zich het recht voor om verdachte transacties te annuleren, alle persoonlijke accounts die verband houden met dergelijke transacties te verwijderen en om de bevoegde autoriteiten op de hoogte te stellen van het vermoeden van verboden gebruik, waarbij alle gerelateerde informatie openbaar wordt gemaakt.

 

4.     Identificatiestappen

We streven naar een vlotte Gebruikerservaring, maar om uw financiële transacties te beveiligen en te voldoen aan de wetgeving, zijn er identificatiestappen vereist wanneer:

Een Merchant een transactie wilt kunnen ontvangen, moet de Merchant zijn of haar bankrekeningnummer koppelen. Deze procedure wordt uitgevoerd door Online Payment Platform. Hierbij gelden de Algemene Voorwaarden van Online Payment Platform. Voor het koppelen van de bankrekening wordt €0,01 in rekening gebracht.

Een aanvullende identificatie is vereist wanneer een Merchant per transactie meer dan €250 wilt ontvangen, de som van alle bijdragen voor de Merchant via Potje App meer is dan €1500 of wanneer Online Payment Platform hierom vraagt. Hierbij gelden de Algemene Voorwaarden van Online Payment Platform.

Deze identificatiestappen zijn slechts één keer per Merchant vereist.

 

5.     Vergoedingen Potje App

We berekenen de kosten zodra de Merchant de transacties opvraagt om uit te keren op zijn of haar bankrekening of wanneer de deadline van een 1 jarig geldig potje is bereikt. De kosten worden van het gehele bedrag afgetrokken, zo heeft iedere deelnemer van de pot meebetaald.

Prijzen per potje (inclusief BTW)

Een potje tot en met €100 kost €2,50

Een potje tot en met €500 kost €5,00

Een potje daarboven kost €10,00

Een tussentijdse opname uit de pot kost €2,50

De Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor alle kosten die door derden in rekening worden gebracht voor de toegang tot of het gebruik van de App (zoals telefoon-, sms- of datakosten die door de mobiele provider in rekening worden gebracht).

 

6.     Eigendom

Het auteursrecht en eigendom van de App, inclusief individuele afbeeldingen, grafisch materiaal, logo’s, tekst en opmaak, evenals de samenstelling van de in de App geplaatste content behoren toe aan Potje of aan Potje gelieerde derden. De namen van andere in de App vermelde bedrijven en producten zijn de merken van hun respectievelijke eigenaren.

Onder de voorwaarden zoals gesteld in deze Algemene Voorwaarden, verleent Potje aan de Gebruiker een beperkt, persoonlijk, onmiddellijk herroepelijk, niet-exclusief, niet sub-licentieerbaar, niet-overdraagbaar recht om van de App gebruik te maken conform het overeengekomen doel, t.w. het gebruiken van de App om Potje te kunnen gebruiken. Het is niet toegestaan om kennisgevingen of vermeldingen met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten te verwijderen, onleesbaar te maken, te verbergen of te wijzigen.

Niets in deze Algemene Voorwaarden is bedoeld om enige intellectuele eigendomsrechten aan de Gebruiker over te dragen. De Gebruiker zal geen handelingen verrichten die inbreuk kunnen maken op de intellectuele eigendomsrechten van Potje zoals het registeren van domeinnamen, handelsnamen, merken of logo’s die lijken op of identiek zijn aan enig object waarop Potje intellectuele eigendomsrechten heeft. De Gebruiker mag de App of enige informatie of software die verband houdt met de App niet wijzigen, kopiëren, distribueren, overdragen, weergeven, publiceren, verkopen of in licentie geven. Het is tevens niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van Potje substantiële delen van de App op te vragen of te hergebruiken of om herhaald en systematisch niet-substantiële delen van de App op te vragen of te hergebruiken zoals bedoeld in de Databankenwet.

 

7.     Datagebruik

Alle gegevens van Gebruikers, zowel de gegevens die de Gebruiker zelf invoert als de gegevens die ontstaan door gebruik van de App, worden altijd in overeenstemming met de Privacy Statement van Potje behandeld.

 

8.     Aansprakelijkheid

Elke Merchant is verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat de financiële taken juist verdeeld zijn. De Gebruiker heeft echter de verantwoordelijkheid dit te controleren en de Merchant te wijzen op eventuele fouten. De Gebruiker downloadt en gebruikt de App voor eigen rekening en risico, en is zelf aansprakelijk voor eventuele schade aan het mobiele apparaat of verlies van gegevens voortvloeiend uit het downloaden of gebruik van de App.

Potje is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het gebruik van software op het mobiele apparaat die niet officieel is goedgekeurd door de fabrikant van het besturingssysteem van het mobiele apparaat. De App wordt geleverd zonder enige garantie of waarborg van welke aard dan ook met betrekking tot de functionaliteit van de App en de juistheid van de in de App getoonde informatie.

Potje is behoudens opzet en bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van Potje nimmer aansprakelijk voor indirecte schade ten gevolge van toerekenbare tekortkomingen of gebreken die de App beïnvloeden, noch voor indirecte schade uit enige andere hoofde, zoals bijvoorbeeld onrechtmatige daad.

Potje aanvaardt geen aansprakelijkheid voor zaaks-, vermogensschade of enig ander nadeel dat verband houdt met gebruik of misbruik van Potje, voor zover dit op grond van dwingend recht is toegestaan. Potje is in ieder geval nooit aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder zuivere vermogensschade, gederfde omzet en winst, verlies van gegevens en immateriële schade, verband houdend met of voortvloeiend uit Potje. De enige actie die u kunt ondernemen indien uw van mening bent schade te hebben geleden, is gebruik van Potje te staken en uw account te verwijderen.

Voor zover Potje ondanks het hierboven gestelde aansprakelijk zou zijn, dan is onze aansprakelijkheid beperkt tot directe schade tot een bedrag van EUR 1000 (duizend euro), welke beperking van aansprakelijkheid niet geldt in geval van opzet en/of bewuste roekeloosheid van onze zijde.

 

9.     Beëindiging

De Gebruiker heeft het recht om op elk gewenst moment het gebruik van de App te staken en diens profiel te beëindigen/verwijderen. Dit kan door alle deelgenomen potjes te verlaten en het account te verwijderen. De beëindiging van het profiel heeft geen gevolgen voor transacties die al gesloten zijn voor het moment van beëindiging. In geval van een schending van een van de verplichtingen en beperkingen zoals aangegeven in deze Algemene Voorwaarden en bij deactivering of verwijdering van de App van uw mobiele apparaat vervallen onmiddellijk alle rechten die aan u zijn toegekend met betrekking tot de App. Potje heeft het recht om op elk gewenst moment de overeenkomst voor gebruik van de App te beëindigen, zonder dat Potje gehouden is tot het vergoeden van enige schade. Alle bedragen die de Gebruiker aan Potje verschuldigd is zijn steeds direct opeisbaar.

 

10. Overig

Op deze Algemene Voorwaarden en alle geschillen die daaruit voortvloeien en/of daarmee verband houden is Nederlands recht van toepassing.

Alle geschillen die voortvloeien uit en/of verband houden met deze Algemene Voorwaarden, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Den Haag, tenzij dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijst. Binnen 30 dagen nadat er bij Potje het voornemen bestaat om een geschil voor te leggen aan de hiervoor bedoelde rechter en dit aan Gebruiker kenbaar is gemaakt, kan de Gebruiker daar bezwaar tegen maken, in welk geval de wettelijke competentieregels gevolgd worden.

Indien enige bepaling uit deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn dan wel om enige andere reden geheel of gedeeltelijk ongeldig worden of zijn, blijven de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht. Potje zal het ongeldige beding vervangen door een beding dat wel geldig is en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en de strekking van deze Algemene Voorwaarden, zoveel mogelijk overeenstemt met die van het ongeldige beding.

Potje mag alle vorderingen, bevoegdheden, rechten en verplichtingen en acties die verband houden met de Algemene Voorwaarden, overdragen. Potje mag alle vorderingen, bevoegdheden, rechten en verplichtingen en acties die verband houden met de Algemene Voorwaarden aan derden (stil te) verpanden en zal de gebruiker daarvan op de hoogste stellen. De Gebruiker verklaart reeds nu voor alsdan aan een zodanige overdracht of verpanding mee te werken (indien en voor zover nodig) en dat die derde, in geval van een zodanige overdracht alle rechten jegens de Gebruiker zal kunnen uitoefenen.

 

Contactgegevens

Potje Technologie B.V.

Kantoorhoudend te Zuid Hollandlaan 7, 2596 AL Den Haag

Kamer van Koophandel onder nummer 84112905

BTW nummer: NL863101069B01

Website: www.potje.tech

Email: info@potje.tech